otvoriť ako PDF

Ochrana osobných údajov
pri sprostredkovaní predaja diela a realizácii online aukcie spoločnosťou Pro art gallery s.r.o.

Informácie podľa § 15 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov


Vážený užívateľ,

za účelom vašej registrácie a účasti na online aukcii potrebujeme Vaše osobné údaje. Tieto spracúvame v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, pričom použité budú výlučne na vymedzený účel.


 1. Prevádzkovateľ online aukčného portálu
  1. Prevádzkovateľom je spoločnosť:
   Obchodné meno: Pro art gallery s.r.o.
   Registrácia: spoločnosť zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 109823/B
   Sídlo: Rázusovo nábrežie 6, 811 02 Bratislava
   Zast.: Helena Petričová, konateľka
   IČO: 50 192 302
   DIČ: 2120260329
   IČ DPH: Nie je platcom DPH
   email: info@proartgallery.sk
   tel.: +421 944 727 007

 2. Účel spracúvania osobných údajov
  1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom:
   • uzatvorenia sprostredkovateľskej zmluvy s registrovaným užívateľom prostredníctvom online aukčného portálu www.proartgallery.sk alebo iným vhodným spôsobom a splnením si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov,
   • realizovania marketingových aktivít.
  2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúcich najmä na nasledovný účel:
   • registrácie na internetovej stránke www.proartgallery.sk,
   • overenie totožnosti registrovaného užívateľa,
   • uzatvorenia sprostredkovateľskej zmluvy,
   • účasti registrovaného užívateľa na online aukcii,
   • sprostredkovania uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi majiteľom diela a víťazným dražiteľom,
   • vystavenia daňového dokladu na zaplatenie sprostredkovateľskej odmeny v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
   • dodania vydraženého diela na miesto určenia,
   • evidencie registrovaných užívateľov na administratívne účely,
   • evidencie zmlúv pre riešenie prípadných reklamácii,
   • vybavenia prípadnej reklamácie,
   • realizovania marketingových aktivít.


 3. Zoznam spracúvaných osobných údajov
  1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na dokumentoch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.
  2. Prevádzkovateľ spracúva najmä nasledovné osobné údaje dotknutých osôb:
   • meno a priezvisko,
   • bydlisko,
   • telefónne číslo,
   • e-mail,
   • dátum narodenia,
   • rodné číslo,
   • fotokópia dokladu totožnosti,
   • údaje o vydražených dielach,
   • údaje o platbách.
  3. V prípade, ak prevádzkovateľ spracúva aj iné osobné údaje dotknutých osôb, ako sú uvedené v čl. 3 ods. 2) týchto podmienok spracúvania osobných údajov, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe súhlasu.


 4. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov
  1. Registrovaný užívateľ poskytuje prevádzkovateľovi svoje osobné údaje dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
  3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s § 10 ods. 2 a ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov bez súhlasu dotknutej osoby. Osobné údaje spracúvané nad rámec zákonných a zmluvných povinností spracúva prevádzkovateľ výlučne so súhlasom dotknutej osoby.
  4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje
   • dátum narodenia,
   • rodné číslo
   • fotokópiu dokladu totožnosti,
   na účely overenia totožnosti a osobné údaje
   • meno a priezvisko,
   • telefónne číslo,
   • e-mail,
   na marketingové účely len so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na internetovej stránke www.proartgallery.sk pri registrácii alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu 5 rokov. Tento súhlas môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.


 5. Poskytnutie a sprístupnenie osobných údajov
  1. Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytuje osobné údaje registrovaných užívateľov tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov, prípadne na základe zmluvy podľa § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.
  2. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje externej účtovníčkej firme ASPEKT služby, s.r.o., so sídlom Stromová 3 v Bratislave, IČO: 35 942 843 na základe zmluvy uzatvorenej v súlade s § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov za účelom vedenia účtovníctva.
  3. Prevádzkovateľ internetového obchodu sprístupňuje osobné údaje kupujúcich tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov, prípadne na základe zmluvy podľa § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.
  4. Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje dotknutých osôb dopravcovi bez súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.


 6. Zverejnenie osobných údajov
  1. Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje o dotknutých osobách.


 7. Poučenie o právach dotknutej osoby
  1. Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa
   1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
   2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod cit. zák.; pri vydaní rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
   3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
   4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
   7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
   8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby
  2. Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) cit. zák. možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
  3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
   1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
   2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
   3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu.
  4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) cit. zák. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
  5. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 cit. zák. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
  6. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
   1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
   2. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
   3. u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
  7. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
  8. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
  9. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
  10. Dotknutá osoba je povinná uviesť len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá v zmysle § 16 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov ten, kto ich do informačného systému poskytol.


 8. Zodpovednosť prevádzkovateľa
  1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov tretou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.
  2. Zodpovednosť prevádzkovateľa za porušenie jednotlivých ustanovení zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov sa riadi podľa ustanovení tohto zákona.


 9. Záverečné ustanovenia
  1. Tieto podmienky spracúvania osobných údajov platia v znení uvedenom na stránkach www.proartgallery.sk v deň prejavenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov.
  2. Tieto podmienky spracúvania osobných údajov sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre prevádzkovateľa, pričom sú chránené Autorským zákonom v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.


  Vypracovala: JUDr. Barbora Lániková
  Lanikova Group, s.r.o.
  advokátska kancelária
  Za správnosť: JUDr. Zdenka Lániková
  Lanikova Group, s.r.o.
  advokátska kancelária
Na našej stránke používame súbory cookie. Viac o tom, čo sú to súbory cookie a ako ich používame nájdete na tomto odkaze.